Asigurarea mijloacelor de transport – CASCO;

1. Obiectul asigurării — Interesele patrimoniale ale Asiguratului sau Beneficiarului ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, legate de deteriorarea, distrugerea sau pierderea mijlocului de transport, a echipamentului suplimentar precum şi de pricinuirea daunei vieţii şi sănătăţii conducătorului şi pasagerilor din mijlocul de transport.

2. Asigurătorul – ÎM Compania Internaţională de Asigurări „TRANSELIT” SA, persoană juridică care deţine licenţă pentru practicarea tipului de asigurare dat, o parte a contractului de asigurare care pentru o plată determinată (prima de asigurare) achitată de către altă parte îşi asumă obligaţia de a compensa paguba adusă bunurilor asigurate sau dauna pricinuită vieţii şi sănătăţii conducătorului şi pasagerilor;

3. Asigurat — persoana juridică cu capacitate de exerciţiu ce deţine un mijloc de transport cu drept de proprietate sau posesie.

4. Teritorialitatea — contractul de asigurare CASCO este valabil pe teritoriul Republicii Moldova, CSI sau Europa (în dependenţă de solicitarea clientului), cu excepţia teritoriilor conflictelor armate, de război, situaţiilor excepţionale.

5. Termenul de valabilitate – termenul de valabilitate a contractului este, de regulă, de 12 luni, fiind însă posibilă şi încheierea unui contract subanual.

6. Riscuri asigurate — evenimente cumulate în grupuri de riscuri după cum urmează:

6.1. Grupul de riscuri DAUNĂ – prejudiciile materiale cauzate Asiguratului prin deteriorarea sau distrugerea mijlocului de transport şi a echipamentului suplimentar ca urmare a:

a) accidentelor de circulaţie;

b) impactului mijlocului de transport cu orice fel de obiecte: pietre, gheaţă, crengi de copaci, stâlpi, alte obiecte, etc.;

c) focului, inclusiv din cauza scurtcircuitului şi exploziei motorului sau altor agregate ale mijlocului de transport;

d) căderii în prăpastie, derapării, răsturnării, alunecării;

e) calamităţilor naturale, inclusiv furtună, uragan, tornado, ploi torenţiale, căderi abundente de zăpadă, avalanşe, cutremur de pământ, surpare, alunecare de teren, inclusiv acţiunea directă sau indirectă a acestora;

f) acţiunilor ilegale ale terţelor persoane.

6.2. Grupul de riscuri FURT – furtul, jaful, tâlhăria, răpirea mijlocului de transport, a părţilor componente sau pieselor acestuia; orice prejudicii cauzate ca urmare a furtului, jafului, tâlhăriei, răpirii sau tentativei de furt, jaf, tâlhărie, răpire al mijlocului de transport, a părţilor lui componente şi a pieselor, echipamentului primit în asigurare, precum şi a echipamentului suplimentar şi accesoriilor dacă acestea sunt asigurate conform contractului şi poliţei de asigurare;

6.3. Grupul de riscuri ACCIDENT – acoperă leziunile corporale şi decesul şoferului/pasagerilor aflaţi în mijlocul de transport asigurat în momentul survenirii riscurilor enumerate la Grupul de riscuri DAUNĂ.

De protecţie de asigurare beneficiază toate persoanele admise să utilizeze mijlocul de transport asigurat în baza foii de parcurs eliberate de către Asigurat.

7. Suma asigurată – limita maximă de răspundere a Asigurătorului, suma bănească în limitele căreia Asigurătorul se obligă să achite despăgubirea de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat. Încheierea contractului de asigurare a mijlocului de transport pentru o sumă ce depăşeşte valoarea reală a acestuia nu se admite. Dacă suma asigurată depăşeşte valoarea reală a mijlocului de transport, contractul este considerat nul în acea parte a sumei asigurate care depăşeşte valoarea reală a autovehiculului la data semnării contractului de asigurare. În cazul în care s-a încheiat contract de asigurare pentru o sumă asigurată inferioară valorii mijlocului de transport supus asigurării, despăgubirea cuvenită se reduce proporţional raportului dintre suma asigurată prevăzută în contract şi valoarea autovehiculului.

8. Despăgubirea de asigurare — pentru mijlocul de transport deteriorat sau furtul, jaful, tâlhăria unor părţi componente ale acestuia sau echipamentului suplimentar se plăteşte în cuantumul prejudiciului real cu aplicarea francizei, dacă aceasta a fost stabilită expres, în limita sumei asigurate stipulate în contractul de asigurare, dacă acesta corespunde cu costul real al mijlocului de transport sau echipamentului suplimentar.

Asigurătorul achită despăgubirea de asigurare dacă accidentul s-a soldat cu pricinuirea de leziuni corporale, rănire, vătămare sau decesul persoanei asigurate confirmate prin acte ale organelor împuternicite (poliţie, instituţii medicale, etc.). Despăgubirea de asigurare pentru persoanele asigurate se stabileşte pentru fiecare loc separat. Mărimea indemnizaţiei de asigurare se determină în conformitate cu Condiţiile speciale de asigurare de accidente. Despăgubirea de asigurare se plăteşte Asiguratului, Beneficiarului sau persoanei împuternicite în baza procurii eliberate în ordinea stabilită, în caz de deces al Asiguratului, Beneficiarului desemnat în poliţă, iar dacă acesta nu este specificat aparte – moştenitorilor în ordinea şi termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

Despăgubirea de asigurare se achită în numerar, prin transfer la contul bancar al Asiguratului/Beneficiarului sau prin transfer la contul bancar al staţiei de reparaţie a autovehicului deteriorat (la cererea Asiguratului).

9. Prima de asigurare — plata pentru asigurare. Prima de asigurare trebuie să fie achitată în mod obligatoriu Asigurătorului de către Asigurat integral sau în rate, aceasta fiind o condiţie pentru valabilitatea contractului. Mărimea primei de asigurare se stabileşte pe fiecare grup de riscuri în baza tarifului (%) de asigurare şi a perioadei de asigurare aplicat sumei de asigurare.

Asiguratul în termen de 15 zile lucrătoare după producerea evenimentului asigurat este obligat să transmită Asigurătorului toate documentele ce le deţine pentru realizarea dreptului de creanţă faţă de persoana culpabilă pentru prejudiciul cauzat şi să îndeplinească toate formalităţile necesare pentru realizarea dreptului la acţiunea în regres.