Asigurarea încărcăturilor transportate CARGO;

1. Obiectul asigurării — interesele patrimoniale ale Asiguratului ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, legate de posesia, folosinţa, dispoziţia asupra încărcăturii/bunurilor transportate. Încărcătura poate fi transportată prin intermediul transportului auto, feroviar, maritim, naval și aerian.

2. Asigurătorul — ÎM Compania Internaţională de Asigurări „TRANSELIT” SA, persoană juridică care deţine licenţă pentru practicarea tipului de asigurare dat, se angajează, în schimbul primei de asigurare încasate, a despăgubi Asiguratul, în condiţiile contractului încheiat, dauna adusă încărcăturii asigurate în rezultatul survenirii cazurilor asigurate.

3. Asigurat — persoana juridică sau persoana fizică cu capacitate de exerciţiu ce deţine încărcături recepţionate în mod legal.

4. Teritorialitatea – tot traseul (ruta) de transportare a încărcăturii, prevăzut în contractul de transportare, sau doar o parte a acestui traseu, stipulată în contractul de asigurare.

5. Termenul de valabilitate – este perioada planificată pentru transportarea încărcăturii conform traseului indicat în contractul de asigurare, dacă acesta nu prevede altceva. Termenul maximal de valabilitate a contractului este de 12 luni.

6. Riscuri Asigurate –Asigurătorul acordă protecţie de asigurare, în limita sumei asigurate, asupra bunurilor Asiguratului pentru următoarele riscuri:

6.1 „Răspunderea pentru toate tipurile de riscuri” acoperă toate riscurile de distrugere sau deteriorare a încărcăturii asigurate, cu excepţia cazurilor indicate în punctul „Riscuri neasigurate”.

6.2 „Răspunderea pentru avaria particulară” acoperă riscurile enumerate mai jos, cu excepţia cazurilor indicate în punctul „Riscuri neasigurate”:

a) incendiului sau exploziei;

b) aterizării la mal, aruncării la mal, răsturnării (basculării) sau scufundării vasului;

c) răsturnării sau derapării de pe şine în cazul transportării terestre;

d) tamponării vasului sau mijlocului de transport cu orice obiect, cu excepţia contactului cu apa;

e) descărcării vasului în port în rezultatul avariei;

f) cutremurului de pământ, erupţiei vulcanice sau loviturii fulgerului;

g) daunelor, cheltuielilor şi vărsămintelor (taxelor, aporturilor) pe avaria comună;

h) aruncării sau luării cu apa a încărcăturii peste bordul vasului;

i) pătrunderii apei mării, lacului sau râului în vasul, mijlocul de transport, containerul cu încărcătură sau în locul păstrării ei;

j) distrugerii totale a părţilor aparte a încărcăturii în rezultatul căderii peste bord sau în momentul încărcării sau descărcării.

6.3 „Fără răspundere pentru deteriorare, cu excepţia cazurilor de naufragiu” acoperă riscurile menţionate mai jos, în afară de cazurile indicate în punctul „Riscuri neasigurate”:

a) incendiului sau exploziei;

b) aterizării la mal, aruncării la mal, răsturnării (basculării) sau scufundării vasului;

c) răsturnării sau derapării de pe şine în cazul transportării terestre;

d) tamponării vasului sau mijlocului de transport cu orice obiect, cu excepţia contactului cu apa;

e) descărcării vasului în port în rezultatul avariei;

f) daunelor, cheltuielilor şi vărsămintelor (taxelor, aporturilor) pe avaria comună;

g) aruncării sau luării cu apa a încărcăturii peste bordul vasului.

7. Suma asigurată  — limita maximă de răspundere a Asigurătorului, suma bănească în limitele căreia Asigurătorul se obligă să achite despăgubirea de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat.

8. Despăgubirea de asigurare – Mărimea daunei şi mărimea despăgubirii de asigurare se determină de către Asigurător, reieşind din mărimea reală a daunei, în baza datelor stabilite de el şi a datelor prezentate de către Asigurat, documentelor organizaţiilor competente, cerinţelor documentelor normative corespunzătoare, clauzelor contractului de asigurare (precum şi a rezultatelor expertizei independente, dacă aceasta a fost petrecută). Despăgubirea acordată nu poate depăşi cuantumul pagubei şi nici suma asigurată.

9. Riscuri neasigurate — În cazul asigurării „Răspunderea pentru toate tipurile de risc” şi asigurării „Răspunderea pentru avaria particulară”, nu sunt despăgubite daunele produse în rezultatul:

a) intenţiei sau neglijenţei (imprudenţei) grave a Asiguratului;

b) pierderii normative, pierderii din greutate şi volum sau uzurii normative a încărcăturii asigurate;

c) ambalării insuficiente sau necorespunzătoare ori pregătirii incorecte a încărcăturii asigurate (prin „ambalare” se subînţelege şi aşezarea (stocarea, aranjarea) în container, dar numai în acel caz când aşezarea s-a efectuat până la intrarea în vigoare a contractului de asigurare şi se efectuează de către Asigurat sau de către reprezentantul său); lipsă de încărcătură, marfă, ambalajul exterior rămânând intact;

d) trăsăturilor sau defectelor interne ale încărcăturii asigurate, produse ca rezultat al influenţei temperaturii, aerului de cală; deteriorarea încărcăturii de către viermi, rozătoare şi insecte;

e) reţinerii nemijlocite, chiar dacă evenimentul în rezultatul căruia s-a produs reţinerea este acoperită prin asigurare;

f) insolvabilităţii sau neîndeplinirii obligaţiilor de către deţinători, transportatori, administratori sau operatorii vasului sau altui mijloc de transport;

g) folosirii oricărui armament militar, principiul căruia se bazează pe reacţia de divizare a atomului sau a sintezei nucleare, precum şi alte reacţii nucleare care provoacă contaminare radioactivă;

h) în cazul asigurării „Răspunderea pentru avaria particulară”, nu se despăgubesc prin asigurare daunele produse în rezultatul deteriorării sau distrugerii intenţionate a încărcăturii asigurate sau a părţii din ea ca urmare a acţiunilor ilegale ale terţelor persoane

10. Confidenţialitatea —  Asigurătorul şi Asiguratul sunt obligaţi să respecte cu stricteţe confidenţialitatea în ceea ce priveşte informaţia comercială, tehnică, financiară, altă informaţie pe care au cunoscut-o unul de la altul. Transmiterea respectivei informaţii terţelor persoane, publicarea sau altă divulgare poate fi efectuată doar cu acordul prealabil al celeilalte părţi. În cazul divulgării informaţiei a oricăreia dintre părţi a contractului de asigurare, la cererea celeilalte părţi, contractul poate fi reziliat cu obligaţia de reparare a tuturor prejudiciilor suportate şi a profitului neobţinut.

11. Prima de asigurare – plata pentru asigurare. Tariful de asigurare se calculează la încheierea contractului de asigurare reieşind din suma asigurată şi riscurile de asigurare propriu-zise.