Imobil

Asigurarea de locuinţe şi alte construcţii

1. Obiectul asigurării — interesele patrimoniale ale Asiguratului sau Beneficiarului ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, legate de deteriorarea, distrugerea sau pierderea locuinţei sau altor construcţii aflate în proprietatea/posesia acestora.

2. Asigurătorul — ÎM Compania Internaţională de Asigurări „TRANSELIT” SA, persoană juridică care deţine licenţă pentru practicarea tipului de asigurare dat, se angajează ca, în schimbul primei de asigurare încasate, să plătească despăgubiri în cazul în care se produc unul sau mai multe evenimente aleatorii, a căror natură a fost menţionată în contract drept risc asigurat.

3. Asigurat — persoana juridică sau persoana fizică cu capacitate de exerciţiu, care a atins vârsta de 18 ani şi care deţine o locuinţă sau altă construcţie cu drept de proprietate sau posesie conform împuternicirilor eliberate de către proprietarul locuinţei sau altei construcţii pentru încheierea contractelor de asigurare.

4. Teritorialitatea – asigurarea de locuinţe şi/sau alte construcţii este valabilă numai pe teritoriul Republicii Moldova.

5. Termenul de valabilitate – contractul de asigurare de locuinţe şi/sau alte construcţii se încheie, de regulă, pentru o perioadă de un an. La cererea Asiguratului, perioada asigurată poate fi mai scurtă de un an, dar nu mai puţin de trei luni. Contractul de asigurare se reînnoieşte la solicitarea Asiguratului.

6. Riscuri Asigurate –Asigurătorul acordă protecţie de asigurare, în limita sumei asigurate, asupra bunurilor Asiguratului pentru următoarele riscuri:

a) incendiu, inclusiv pagubele materiale directe produse prin: carbonizare totală sau parţială; topire cu şi fără flacără; degajare de gaze sau vapori ca urmare a incendiului; pătare cu fum ca urmare a incendiului;

b) trăsnet, chiar dacă nu a fost urmat de incendiu;

c) explozie, urmată sau nu de incendiu, chiar dacă a avut loc în afara clădirii, fără a fi cauzată de dispozitive explozive;

d) furtună;

e) uragan;

f) grindină;

g) alunecare de teren;

h) avalanşă de zăpadă;

i) greutatea stratului de zăpadă / gheaţă;

j) inundaţie fluvială sau din ploaie torenţială;

k) terorism, vandalism;

l) inundaţie din reţeaua de apă potabilă sau de canalizare;

m) căderea unor corpuri, cu excepţia dispozitivelor explozive;

n) lovirea de către un autovehicul;

o) cutremur.

7. Suma asigurată  — limita maximă de răspundere a Asigurătorului, suma bănească în limitele căreia Asigurătorul se obligă să achite despăgubirea de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat. Încheierea contractului de asigurare pentru o sumă ce depăşeşte valoarea reală a imobilului asigurat nu se admite.

8. Despăgubirea de asigurare – Asigurătorul îşi rezervă dreptul ca, direct sau prin împuterniciţi, împreună cu Asiguratul sau împuterniciţii acestuia, sau prin experţi să verifice autenticitatea cauzelor şi mărimii daunei, cele constatate consemnându-se într-un proces verbal, semnat de ambele părţi. Evaluarea daunei şi stabilirea despăgubirii se fac în raport cu starea clădirii / construcţiei din momentul producerii evenimentului asigurat. Plata despăgubirii se face numai pe bază de acte care atestă existenţa daunei, mărimea acesteia, împrejurările în care s-a produs, valabilitatea poliţei, calitatea de Asigurat sau Beneficiar a persoanei care revendică despăgubirea, precum şi alte documente care au legătură cu dauna. Despăgubirea acordată nu poate depăşi cuantumul pagubei, suma asigurată şi nici valoarea clădirii în momentul producerii evenimentului asigurat.

9. Pagube care nu se achită de către asigurător — Asigurătorul nu este răspunzător pentru daunele provocate, direct sau indirect, de:

a) război (declarat sau nu), invazie sau acţiunea unui duşman extern;

b) război civil, revoluţie, rebeliune, insurecţie, dictatură militară, complot, acte de terorism;

c) confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricărei autorităţi de fapt sau de drept;

d) explozie atomică, radiaţii sau infestări radioactive;

e) uzură, oxidare, coroziune, precum şi afumare, provenite dintr-o sursă normală de căldură;

f) construirea defectuoasă sau cu materiale necorespunzătoare, proiectarea greşită;

Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru:

a) cheltuieli efectuate pentru transformarea sau îmbunătăţirea stării clădirii / construcţiei asigurate, în comparaţie cu starea dinaintea producerii evenimentului asigurat;

b) cheltuieli efectuate pentru reparaţii curente şi periodice;

c) cheltuieli efectuate pentru repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse în asigurare;

d) cheltuieli efectuate pentru reparaţii, recondiţionări sau restaurări nereuşite;

e) cheltuieli rezultate din imposibilitatea de a utiliza clădirea / construcţia afectată de producerea riscului asigurat.

În contract pot fi menţionate şi alte clauze în care nu intervine răspunderea Asigurătorului.

10. Confidenţialitatea —  Asigurătorul şi Asiguratul sunt obligaţi să respecte cu stricteţe confidenţialitatea în ceea ce priveşte informaţia comercială, tehnică, financiară, altă informaţie pe care au cunoscut-o unul de la altul. Transmiterea respectivei informaţii terţelor persoane, publicarea sau altă divulgare poate fi efectuată doar cu acordul prealabil al celeilalte părţi. În cazul divulgării informaţiei a oricăreia dintre părţi a contractului de asigurare, la cererea celeilalte părţi, contractul poate fi reziliat cu obligaţia de reparare a tuturor prejudiciilor suportate şi a profitului neobţinut.

11. Prima de asigurare – plata pentru asigurare. Prima de asigurare se determină pe baza tarifului de prime potrivit «Condiţiilor Speciale» şi prin  negociere, aplicând  cota de primă la suma asigurată.